English follows Dutch

 

Sectie Entomologendag

EntomologendagTarievenDissertatieprijsPosterprijsProceedings Bestuur     

 

NIEUWS / NEWS

·         Volgende / next ‘Entomologendag’: 14 december 2018 (Reehorst, Ede)

·         Plenaire lezing 2018: Dr. Bart Pannebakker (Universiteit Wageningen, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer), over

‘Next-generation biocontrol: using genetics to optimize natural enemy efficiency’

·         12 december: hier vindt u het programma en het abstractboekje. Vrijdag krijgt u aan de balie een papieren exemplaar.

·         U kunt zich hier aanmelden / register here

 

Entomologendag

Vanaf 1989 organiseert de NEV jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Op de derde vrijdag in december komen beroeps- en amateur-entomologen bijeen, ook deze keer in de Reehorst te Ede. In vier parallelsessies worden in totaal ca. 40 lezingen gehouden, voorafgegaan door een plenaire lezing door een genodigde spreker. Gedurende de hele dag worden er posters gepresenteerd. Er worden drie prijzen uitgereikt: de NEV-Posterprijs, de UES-MSc Thesisprijs en de NEV-Dissertatieprijs. De winnaars van de twee laatstgenoemde prijzen houden ook een lezing.

Tijdens lunch en receptie en in de wandelgangen is er volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te verversen. De sfeer is informeel en vriendelijk. Het aantal deelnemers bedraagt doorgaans zo’n 150-200. De lezingen worden in de regel gehouden in het Engels.

Aanmelding voor deelname aan de dag (voor een lezing of poster, of als toehoorder) kan met dit aanmeldingsformulier. Ongeveer 2 weken voor de dag komt op deze site het volledige programma beschikbaar. Deelnemers krijgen op de dag zelf een papieren versie uitgereikt. Hier vindt u een kleurrijke aankondiging die uitgeprint kan worden en opgehangen op informatieborden.

Voor verdere informatie wende men zich tot: entomologendag@gmail.com

 

Tarieven

De tarieven voor deelname bedragen:

 

 

NEV-lid

niet NEV-lid

NEV-lid worden?

Bij tijdige aanmelding:

Student:

€ 15

€ 25

Zie de NEV-website

 

Niet-student:

€ 40

€ 55

Bij late aanmelding:

Student:

€ 35

€ 35

 

Niet-student:

€ 70

€ 70

 

De kosten van lidmaatschap van de NEV bedragen € 45 / jaar voor gewone leden (€ 20 / jaar voor studentleden). Lid worden kan op de NEV-website

Deelnemers aan de Entomologendag die zich als ‘niet NEV-lid’ hebben aangemeld en naderhand besluiten lid te worden, krijgen eenmalig een korting van 50% op het lidmaatschap van het eerstvolgende jaar.

 

Dissertatieprijs

Sinds 2008 looft de NEV jaarlijks een prijs van 1000 euro (en een certificaat) uit voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (d.w.z. tussen 1 augustus en 31 juli) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het Sectie Entomologendag-bestuur beoordeelt de inzendingen en draagt een top-drie voor aan het NEV-bestuur, dat beslist over de toekenning. De prijs wordt uitgereikt op de Entomologendag.

Voor de inzendingen gelden de volgende voorwaarden.

 

Posterprijs

Sinds 2014 kent de NEV jaarlijks een prijs van 100 euro (en een certificaat) toe aan de beste poster gepresenteerd op de dag zelf. De selectie geschiedt door een speciale jury. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Entomologendag.

Voor de posterprijs gelden de volgende voorwaarden.

 

Proceedings

Tot en met 2014 kon iedereen die op de Entomologendag zijn/haar werk presenteerde, een artikel bijdragen aan de proceedings. Het is gebleken dat de afgelopen jaren steeds minder mensen gebruik maakten van deze gelegenheid. De proceedings werden daardoor in steeds geringere mate een afspiegeling van het op de Entomologendag gepresenteerde onderzoek. Het bestuur heeft daarom besloten om met ingang van 2015 te stoppen met het uitbrengen van de proceedings.

De zesentwintig afleveringen (1990-2015) van de Engelstalige proceedings staan integraal op de website van de NEV, waar alle bijdragen vrij toegankelijk zullen blijven (open access).

 

 

Section Entomologendag

EntomologendagFeesDissertation AwardPoster PriceProceedings Board

 

NEWS

·           Next Entomologendag: 14 December 2018 (Reehorst, Ede)

·           Plenary lecture 2018: Dr. Bart Pannebakker (Wageningen University, Laboratory of Genetics), on

‘Next-generation biocontrol: using genetics to optimize natural enemy efficiency’

·         12 December: here are the final program and the abstracts. On Friday you’ll receive a paper copy at the registration desk.

·           You can register here

 

Entomologendag

Each year since 1989, the Dutch Entomological Society (NEV in Dutch) organizes the Entomologendag. Every 3rd Friday in December, professional and amateur entomologists gather, also this time in congress centre Reehorst in Ede-Wageningen. In four parallel sessions in total ca. 40 oral presentations are given, preceded by a plenary lecture held by an invited speaker. Posters are on display throughout the whole day. Three prizes are awarded: the NEV-Poster Price, the UES-MSc Thesisprize and the NEV-Dissertation Award. The winners of the two latter prizes will also present a lecture.

During coffee breaks, lunch and the closing reception there is ample opportunity to establish new and to refresh old contacts. The atmosphere is informal and friendly. The number of participants generally is about 150-200. As a rule presentations are given in English.

For registration as participant – for oral or poster presentation, or as a member of the audience – please, fill out this entry form. About 2 weeks before the meeting the full program (pdf) will become available on this website. Participants will receive a printed program at the registration desk.

For further information, please turn to: entomologendag@gmail.com

 

Fees

The fees for participation are:

 

 

NEV-member

non NEV-member

Become a member?

Early registration:

Student:

€ 15

€ 25

See the NEV-website

 

Non-student:

€ 40

€ 55

Late registration:

Student:

€ 35

€ 35

 

Non-student:

€ 70

€ 70

 

Apply for NEV membership [€ 45 / year for regular members, € 20 / year for student members] at the NEV-website

Anyone who participants in the Entomologendag as a ‘non NEV-member’ and afterwards decides to apply for NEV-membership, is entitled to a one-time 50% reduction of the membership fee for the following year.

 

Dissertation Award

Since 2008, each year the NEV offers a Dissertation Award of 1000 Euros (plus a certificate) for the best dissertation in the field of Entomology. Eligible for the award are dissertations that have been defended during the preceding academic year (that is, between 1 August and 31 July) at one of the Dutch universities. The board of the Section Entomologendag preselects the best three dissertations and forwards these to the society’s main board for the final verdict. The award is handed out on the Entomologendag.

Entries should comply with the following conditions.

 

Poster Price

Since 2014, each year the NEV offers a price of 100 euro (plus a certificate) for the best poster presented during the day. Selection of the posters occurs by a special jury. The price is handed out during the Entomologendag.

For the poster price the following conditions apply.

 

Proceedings

Up until 2014, everyone who presented his/her work was invited to contribute an article to the meeting’s proceedings (published in English). It has turned out that over the last couple of years, fewer and fewer participants were willing to contribute a manuscript. Hence, the proceedings have become less and less a reflection of the research presented during the Entomologendag. For this reason, in 2015 the board of SETE has decided to discontinue the publication of the proceedings series.

The twenty-six volumes (1990-2015) of the meeting’s Proceedings remain accessible on the Society’s website (open access).

 

Bestuur / Board

Bregje Wertheim, voorzitter / chairperson

RUG-GELIFES-Evolutionaire Genetica

Postbus 11103

9700 CC Groningen

Tel 050-3639039


Martine Kos, secretaris / secretary
Koppert R&D - Entomology
Postbus 155

2650 AD Berkel en Rodenrijs
Tel 010-5140444

Vera Ros, penningmeester / treasurer
WU-Laboratorium voor Virologie
Postbus 629

6700 AP Wageningen
Tel 0317-484461

Marieta Braks
RIVM-Centrum voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel 030-2743924

Hans Breeuwer

UVA-IBED-Evolutionaire en Populatie-Biologie
Postbus 94240
1090 GE Amsterdam
Tel 020-5257745

Jan Bruin
BRED-Bruin Editing
Westzanerdijk 139-G
1507 AD Zaandam
Tel 075-6121735

Sander Koenraadt

WUR-Laboratorium voor Entomologie
Postbus 16
6700 AA Wageningen
Tel 0317-483400

Ken Kraaijeveld
UVA-IBED-Origins Center
Postbus 94248
1090 GE Amsterdam

Maurijn van der Zee
UL-Instituut Biologie
Sylviusweg 72

2333 BE Leiden

Tel 071-5274885